Valutautvecklingen under 2019


Bild: Pixabay (bearbetad)

Valutakurser går upp och ned. En valuta är att likna vid en vara. Priset bestäms av utbud och efterfrågan. Sannolikt mest av efterfrågan.  För vi redovisar ju regelbundet den svenska penningmängdens utveckling och eftersom ingen expertanalys inkluderar sådana hänsyn(?) är det svårt att se att penningmängdens storlek eller förändringstakt skulle driva någon inflation i landet eller påverka några växelkurser. De efterfrågekrafter som påverkar en valutakurs sammanfattade vi den 22 dec 2014 i de fyra grupperna; handelsmotiv, sparandemotiv, säkringsmotiv och spekulationsmotiv.

Nedan återfinns utvecklingen sedan millennieskiftet för vår SEK, ställt mot valutorna i Kina (CNY), EU (EUR), Storbritannien (GBP), Japan (JPY) och USA (USD). Kurvorna visar alltså övriga valutors månadsmedelvärden uttryckt i SEK. Stigande kurvor betyder sjunkande kronkurs. Allt uttrycks i index där december 1999 utgör index 100.

Det verkar som om vi är inne i en stigande trend, dvs att kronan minskar i värde mot övriga valutor. Under 2019 sjönk SEK med ca 2% mot CNY och EUR, med 5% mot USD och med 8% mot GBP och JPY. Sedan millennieskiftet är det endast mot GBP som kronan stärkts, dvs index ligger nu under 100.

Väger vi samman dessa valutakurser (CNY 10%, EUR 45%, GBP 10%, JPY 5%, USD 30%) framträder utvecklingen lite tydligare. Fortfarande med stigande kurva lika med sjunkande kronkurs.

Vår kära krona har tappat i värde mot omvärlden under hela 2000-talet liksom under året 2019. Ett nytt rekord noterades i oktober månad, men om det innebar vändpunkten och anträdandet av en period av kronförstärkning eller bara är ett hack på fortsatt väg mot en ännu svagare krona får vi avvakta med att konstatera. Skulle kronan lämna sin historiska svängningsamplitud och fortsätta att försvagas, trots att såväl tillväxt, offentliga finanser som utrikeshandel är i god ordning i vårt land, så har vi definitivt ett nytt läge. Ska bli mycket intressant att följa!

Många är de experter som har beklagat utvecklingen under året. Visserligen gynnas vår export av att våra varor och tjänster blir billigare för de utländska kunderna, men man ser då nackdelarna med att exportföretagen förleds att bara njuta av dessa prisfördelar i stället för att effektivisera sig, plus att hushållen får betala allt mer för den ständigt fördyrade importen.  Tyvärr verkar dock frågan om anslutning till euron inte dyka upp på dagordningen, trots att utlandsberoendet är så stort att halva Sveriges produktion nu går på export. Vid millennieskiftet var det 34%. Nog skulle det vara tryggare att höra till ett större valutaområde?

Vi ska göra en valutabetraktelse till. Trump har under året infört och höjt tullar, kanske främst mot Kina. Detta har medfört att enorma summor strömmat in från Kina till den amerikanska statskassan, har han hävdat. När kritikerna då informerat Trump att det är de amerikanska importörerna som betalar tullarna har Trump förklarat att Kina har manipulerat (sänkt) sin valutakurs så att de kinesiska exportörerna har fått mindre betalt uttryckt i USD, och mellanskillnaden – som tidigare tillföll de kinesiska exportföretagen – har nu hamnat i amerikanska statens kassa. På så sätt har Kina betalat USAs tullar.

Grafen nedan visar växelkursutvecklingen mellan CNY och USD.

Som framgår var kursen ”manipulerad”, alltså fast, fram till 2005. Därefter har den sjunkit till som lägst (jan 2014) 73% av startvärdet. Sedan dess har kursen fluktuerat men med en underliggande tendens uppåt. Under 2019 har den kinesiska valutan förstärkts med 3,5% mot den amerikanska dollarn. Mot toppvärdet i september sjönk dock kursen till i december med ca 1,3%. Men om tullarna som införts har uppgått till ca 25% så är det tveklöst amerikanska importörer och konsumenter som fått betala, inte kinesiska exportörer!

Men president Trump kör sin retorik, utan att tveka eller bekymra sig om kritik eller besvärande fakta. Först stärker han USAs ekonomi med handelskrig. Sedan stärker han ekonomin ytterligare genom att avsluta handelskrigen. Genialt!

Trump har ju även kritiserat sin egen centralbank för att den inte pressar ner dollarkursen, vilket ju enligt Trump hindrar den fantastiska amerikanska ekonomin att bli ännu mer fantastisk. Detta problem har vi inte i Sverige.

Ge dina synpunkter. Vad tycker du?

Lämna en kommentar.