Sveriges och svenskarnas finanser 2017


Bild: Pixabay

SCB har publicerat landets finansräkenskaper för föregående år. Finansräkenskaperna redovisar alla våra finansiella tillgångar och skulder, dvs allt vi äger utom fysiska tillgångar som anläggningar, infrastruktur, hus, fordon, bohag och liknande. Siffrorna redovisas nedbrutet på samhällets olika sektorer och delar därav. Föga uppmärksammades statistiksläppet av medierna och det är kanske lätt att förstå varför. Miljontals siffror staplade på varandra och utan uppenbar dramatik. Vi blir ju bara rikare och rikare på ett nästan tröttsamt sätt.

Vi har redovisat dessa resultat i mer detalj tidigare år, så låt oss nu bara visa några totaler som det kan höra till allmänbildningen att ha ett hum om. För det första: Sveriges alla företag, offentliga institutioner och hushåll har numer tillsammans en nettotillgång (nettofordran) gentemot omvärlden.

Överskottet är 331 miljarder, mot 176 för ett år sedan. Tillgångarna har vuxit med 9,7% och skulderna med 8,6% under året som gått.

Om vi för det andra ser till strukturen på våra tillgångar och skulder så ser det tämligen oförändrat ut, men bland tillgångarna har likvida medel (innehav av utländsk valuta?) ökat från 15,9 till 17,5% av tillgångsmassan. På skuldsidan har räntebärande skulder minskat från 32,2 till 30,1% av totalen.

Om vi lämnar näringslivet, finanssektorn och den offentliga sektorn därhän kan vi avslutningsvis ägna oss själva, alltså hushållen, lite uppmärksamhet. Där ser bilden ut enligt nedan.

Här har det finansiella överskottet ökat från 9052 miljarder till 9485 miljarder. Utslaget per person motsvarar det en nettoförmögenhetsökning från 906 tusen kronor till 937 tusen kronor. En ökning med 3,5%. Ingen enorm tillväxt, men ändå bra precis den dubbla takten mot inflationen. Vi blir som sagt bara rikare och rikare!

Ge dina synpunkter. Vad tycker du?

Lämna en kommentar.