Stannar Kinas ekonomiska tillväxt av ….?


Bild: Pixabay

Tillväxten i den kinesiska ekonomin avtar, rapporteras i media inte utan viss oro. Tillväxten i Kinas BNP är 2018 nere i rekordlåga 6,5% sägs det,  därtill med stor osäkerhet för kvalitén på den kinesiska statistiken – underförstått att tillväxten förmodligen är lägre än så. Är detta månne ett hot även mot vårt västerländska välstånd? Experterna grubblar och president Trump tillskriver sig själv äran över att ha bromsat upp sin stora antagonists ekonomiska framfart.

Som mest var USAs BNP 17,8 ggr större än Kinas. Det var 1987. Nu är den blott 58% större. Dock är Kinas befolkning 1,4 miljarder, medan USAs är 330 miljoner. Per capita är därför USAs BNP 6,7 ggr större än Kinas. Relationen mellan de båda ländernas ekonomiers storlek, mätt i BNP, har utvecklats enligt nedan. Källa: Världsbanken.

Orsaken till denna utveckling är så klart Kinas snabba tillväxt de senaste decennierna. Är då detta något märkligt? Knappast. BNP är summan av vinster och löner. Så länge medborgare i ett oindustrialiserat land kan flytta in från oavlönade enkla arbeten ute på landsbygden till låt vara också enkla, men avlönade industrijobb i urbana samhällen, så ökar BNP proportionellt. Därtill växer ofta samtidigt företagens vinster vilket ytterligare förstärker tillväxten av BNP. När de interna flyttströmmarna stannat av stannar också den automatiska BNP-tillväxten av och blir mer beroende av teknisk utveckling och löpande effektivisering. Så småningom börjar arbetsmiljö- och arbetsskyddsregler liksom samhällets sociala skyddsnät och gruppers önskan att jobba mindre verka som naturliga motkrafter mot BNP-tillväxten. Mot bakgrund av detta är det därför inte det minsta konstigt att den årliga BNP-tillväxten i USA och Kina sett ut som den gjort. Grafen nedan visar BNP uttryckt i löpande priser i miljarder USD. Källa: Världsbanken.

Det kan vara farligt att tolka enskilda årsvärden alltför hårt – mätproblemens storlek får inte underskattas, vilket vi visade i vår senaste analys av Sveriges BNP-utveckling (2018-12-19) – men ser vi till några längre perioders medeltal är utvecklingen otvetydig.

Snitt senaste 20 åren                USA 2,2%         Kina 9,1%
Snitt senaste 10 åren                USA 1,4%          Kina 8,3%
Snitt senaste 5 åren                  USA 2,2%          Kina 7,1%

Det kan mot bakgrund av dessa siffror vara på sin plats att fråga alla tillväxtfanatiker i vilket land de helst vill leva som en vanlig medborgare. I USA som har 7 ggr högre BNP/capita än Kina, eller i Kina som har 3,5 ggr högre tillväxttakt?

Och hur kommer det att gå? Att Kinas tillväxttakt kommer att fortsätta falla torde vara ytterst sannolikt. Dock bör den rimligen överstiga USAs i många år än, så att man faktiskt passerar USA och blir världens största ekonomi, mätt i BNP, kanske inom 20 år. Märkligt vore det väl annars med mer än 4 ggr så stor befolkning. Att passera USA i grenen BNP/capita torde dock ta betydligt längre tid. Möjligen kan Trumps handelsavtal påverka förloppet något, även om handelsavtal är tvåeggade svärd med svårberäknad nettoverkan. Hans kamp mot illegal invandring över den mexikanska gränsen kan nog också påverka – och då förmodligen i motsatt riktning.

Ge dina synpunkter. Vad tycker du?

Lämna en kommentar.