Penningpolitik och full sysselsättning


Bild: Pixabay

Det var 2014 som jag refererade och kommenterade en argumentation i tidskriften Ekonomisk Debatt mellan professorerna Lars EO Svensson och Lars Jonung. Båda kombattanterna är högt värderade och respekterade ekonomer, som jag båda djupt beundrar. Likafullt kallade jag dem ”gamla elefanter” eftersom jag inte längre känner samma tilltro till gamla nationalekonomiska modeller och samband som i första hand kanske Lars EO Svensson gör. Modellerna utvecklades i det analoga och lokala bristsamhället för cirka 100 år sedan och passar därför dåligt i dagens digitala och globala överflödssamhälle, är min hypotes. Därför vill jag nedan polemisera lite med hans artikel nyligen på Ekonomistas blogg, betitlad ”Penningpolitik och full sysselsättning utan att åsidosätta inflationsmålet”. Det är den första halvan av artikeln jag vill bråka med. Jag delar upp texten i olika stycken med valda delar i kursiv fetstil till vilka mina kommentarer återfinns till höger.

I andra halvan av artikeln resonerar sig Lars EO Svensson fram till att Riksbankens mål bör omarbetas till att även inkludera sysselsättningen. Dock bör inflationsmålet vara överordnat. Han pekar också på att Federal Reserve i USA kan utgöra förebild för denna typ av målformulering med flera målvariabler.

Lars EO Svensson avslutar sin artikel enligt följande. ”Det är i detta sammanhang viktigt att komma ihåg att det, som framgått ovan, är en fundamental skillnad mellan inflationsmålet och den långsiktigt hållbara arbetslösheten. Eftersom den senare inte bestäms av penningpolitiken utan av arbetsmarknadens och lönebildningens funktionssätt, inte är direkt observer- och mätbar och kan ändras över tiden är det inte lämpligt med ett fast siffersatt mål för arbetslösheten. Istället måste den långsiktigt hållbara arbetslösheten skattas och bedömas och vid behov revideras. Det är i det sammanhanget dessutom lätt att se problem med att Riksbanken ensam skulle skatta och bedöma den långsiktigt hållbara arbetslösheten. Konjunkturinstitutet, Finanspolitiska rådet eller någon annan myndighet skulle kunna bidra med beräkningar av den långsiktigt hållbara arbetslösheten.”

Möjligen har jag tre frågor till den sista meningen; Hur definieras långsiktigt? Hur definieras hållbart? Och hur definieras arbetslöshet?

Ge dina synpunkter. Vad tycker du?

Lämna en kommentar.