Nationens förmögenhet 2017


Bild: Pixabay

Jag förstår att det är många som väntat och längtat efter redovisningen av den svenska nationalförmögenheten per sista december 2017. Det handlar ju ändå om vårt lands samlade balansräkning, sammanställningen av alla våra tillgångar och skulder. SCB har nyligen presenterat siffrorna och inledningsvis kan vi konstatera att vi har blivit ännu rikare. Förstås! Vår nettoförmögenhet steg från 23,4 till 25,1 biljoner (=tusen miljarder) kr. En ökning med 7,3%. Låt vara i löpande priser, men prisutvecklingen stannade på 1,8% så det var en rejäl tillväxt i vår samlade förmögenhet även inflationsrensat.

De två stora tabellerna nedan visar hur vår balansräkning ser ut per den sista december ifjol, samt hur den förändrats sedan ett år tidigare.

De finansiella tillgångarna och skulderna ser närapå ut som ett nollsummespel, men vi är ändå inne i en positiv trend och överskottet är nästan uppe i 140 miljarder. Likväl motsvarar detta bara 0,56% av vår samlade nettoförmögenhet (=eget kapital).

Låt oss också se till hur de olika sektorerna utvecklas. Var uppmärksam på skalorna. Men notera att den offentliga sektorn har en större nettoförmögenhet än såväl finanssektorn som det övriga näringslivet, men likväl mindre än 30% av vad hushållen har.

Finanssektorn illustrerar just detta med nollsummespel. Därtill vet vi sedan tidigare år att finansiella tillgångar och skulder till mer än 75% är mellanhavanden mellan sektorerna (den enes fordran är den andres skuld), dvs utgörs av poster som ska elimineras bort för att vi ska få den sanna nettobalansräkningen för Sverige. De reala tillgångarna liksom det egna kapitalet berörs dock ej vid en sådan övning.

Låt oss avslutningsvis visa hur förmögenhetsutvecklingen sett ut per boende i Sverige.

Som synes stiger den oförtrutet och uppgår nu till 2,5 miljoner per person. Endast 23% av detta är bundet i de övriga samhällssektorerna. Över 1,8 mkr per person finns i vår hushållssektor.
Nog har vi det rätt bra? Men kanske borde vi se till hur förmögenheten är fördelad?
Det får bli en annan gång.

Ge dina synpunkter. Vad tycker du?

Lämna en kommentar.