Konjunkturen september 2020


Foto: www.freeimages.com / Joe Earwicker (bearbetat)

Vi har åtskilliga gånger framfört vår tes att gamla tiders konjunkturer inte längre finns. Man talade om naturligt cykliska förlopp med ett varierat utnyttjande av produktionsmedlen i samhället och återkommande vågor av expansionsinvesteringar som medförde rytmiska konjunktursvängningar i 5-10 års cykler. Flertalet branscher gick i takt och med räntevapnet försökte riksbanken motverka nedgångarna och påskynda uppgångarna.

Så fungerar det inte längre. Fortfarande följer nedgång på uppgång och vice versa, då en uppgång definieras som en period mellan två nedgångar.  Men uppgångarna och nedgångarna blir olika djupa/höga och olika utdragna i tiden. Företagen lever i sina egna investeringscykler och allt sker mer ”just-in-time”, så svängningarna förefaller ha planats ut.  De naturliga nedgångarna verkar därför ha försvunnit. I stället vållas alla konjunkturnedgångar av plötsliga krascher av något slag. Just nu är det en pandemi, förra gången en finanskrasch.

Nu efter Q2 kan vi enkelt notera att vi befinner oss i en lågkonjunktur. Alla tre basindikatorer; tillväxten i BNP/capita, inflationen och sysselsättningen är låga och/eller vikande.

Följaktligen är vårt inflationsmått T*I*S (produkten av de tre faktorernas värde) tydligt lägre än normalt. Som vanligt reagerar emellertid konjunkturinstitutets enkätbarometer betydligt kraftigare, vilket framgår nedan.

Notera att barometerindikatorn för Q2 i år är lägre än den var för Q1 2009, lägstanivån under finanskraschen 2008-2010!

Jag har tagit mig friheten att gissningsvis sätta barmoterindikatorns värde för september till 90 (juni var 76, juli 84 och augusti 87). Då blir värdet för Q3 87, vilket tagits med i grafen ovan.  Detta får väl ses som en indikation på att om vi kan fortsätta att avveckla pandemirestriktionerna så kommer vi vara åter i normal- eller högkonjunktur i Q4 igen. Nuvarande lågkonjunktur skulle i så fall gå till historien som mycket djup men också mycket kort.

Vi har tidigare även påpekat det starka statistiska sambandet mellan börsens index och KI´s barometerindikator. De som svarar på konjunkturenkäten förefaller titta på OMX-indexet innan de svarar, var den uppfattning man kunde få. Men det gäller i sanning inte nu.

Börsen har verkligen inte gjort något covid-19-resa. Under Q2 när såväl T*I*S-konjunkturen som barometerindikatorn sjönk kraftigt, så steg börsens OMXS30-index.

Ge dina synpunkter. Vad tycker du?

Lämna en kommentar.