Demokrati vs Kapitalism


Bild: QiFO

Per Molander talade inför en samling intresserade i Uppsalas Missionskyrka härförleden. Per är svensk ämbetsman och konsult i politiska policyfrågor. Hans uppdragsförteckning är gedigen och just nu är han ordförande i jämlikhetskommission som arbetar på uppdrag för finansdepartementet. Ämnet för föredraget var ”Demokrati och kapitalism – ett problematiskt förhållande”.

Per inledde med en exposé över mänsklighetens historia och hamnade i den klassiska grafen av det ekonomiska välståndets exponentiella tillväxt de senaste 200 åren och noterade att detta enorma lyft sammanfallit med demokratins framväxt från slutet av 1700-talet  och framåt.

När han sedan diskuterade demokratins väsen valde Per att utgå från den stolta parollen ”Frihet – Jämlikhet – Broderskap” från franska revolutionen för 230 år sedan. En uppdaterad version av slagordet ”frihet” menade han borde lyda ”rationalitet” innebärande individens frihet i såväl filosofisk, religiös, moralisk, politisk och ekonomiskt mening. Ordet ”jämlikhet” tycker han håller än idag, men vem vet, hans egen pågående kommission i frågan kanske kommer med någon uppdatering även här så småningom.  ”Broderskap” slutligen ville han idag beskriva som ”politisk Jämlikhet”, en röst för varje människa. Tidigare ordningar hade ju här i Sverige t.ex inneburit att rösträtten var förbehållen skattebetalande män och därtill med en graderad rösträtt där de röststarkaste hade 40 röster. Även företag hade rösträtt, vilket innebar att på vissa bruksorter hade patron med sitt företag ensam politisk majoritet.

Och nu satte Per fokus på just företaget, aktiebolaget, den juridiska personen där bakomliggande ägare endast har ett begränsat ekonomiskt ansvar för vad bolaget gör. Per påvisade att denna typ av organisationer fanns såväl under romartiden som i Kina på 960-talet. På medeltiden visar skrifter att det funnits ”compagnia” och på 1600-talet börjar de första ostindiska kompanierna dyka upp, först i Holland och England. Under 1800-talet fick vi till slut de första aktiebolagslagarna i Sverige och idag är de juridiska personerna – aktiebolagen – helt dominerande i våra västerländska ekonomier och de är oskiljaktiga från den ekonomiska tillväxtens moderna historia. Utan aktiebolagen – ingen kapitalism. Utan kapitalism ingen tillväxt. Men kommer den allt starkare kapitalismen att kunna fortsätta gå hand i hand med vår ömtåliga demokrati?

Ja, vad finns för problem med dessa juridiska personer?  Per Molander menar att redan Baron Thurlow (1731-1812) insåg den stora faran med aktiebolag.

Problemen med oseriöst företagande har onekligen ökat sedan Baron Thurlows dagar och idag ser vi ständiga rubriker om miljöbrott, mutor, karteller, bedrägerier och kriminell verksamhet klädd i bolagskläder. Per beskriver bolagen som en ”invasiv art” som är odödliga, fritt rörliga över alla gränser, amoraliska, odemokratiska men ändå skyddade av stark sekretess. Just sekretessfrågan är i dagarna en aktuell diskussionspunkt när privata och offentliga aktörer inom välfärdssektorn kämpar om marknadsandelar. Ska de behöva verka under så diametralt olika sekretessregler?

Vad gäller företagens ”moral” pekar Per på den pågående kampen mellan de goda krafterna i form av många bolags CSR-tänkande (Corporate Social Responsibilty), de mer neutrala som menar att bolagen enbart behöver rätta sig efter lagens restriktioner och de som till och med menar att lagarna bara är en komponent i bolagets kalkyler. Vad står att vinna med en lagöverträdelse? Vad är risken för att åka dit och vad kostar det bolaget då? Per belyser även hur forskningen visar att lockelsen i att göra ”vinst” får oss människor att glida i våra moraluppfattningar och varnar för att vi rör oss mot en allt mer vild och omoralisk kapitalism. Vi ser också att storföretagens ledare förefaller allt mindre benägna att ta politiskt/moraliska hänsyn i sina affärsbeslut. Att göra affärer med diktaturer är allt mer sällan problem för storföretag och deras lobbyarbete syftar hela tiden till att öka företagens inflytande över politiken.

Molander tar inte upp den dagsaktuella maktkampen mellan diktaturens Kina och några av världens stora internetföretag. De flesta av dessa bolag förefaller till slut underkasta sig diktaturens villkor för att få behålla marknadsandelar och vinsthemtagningar. Så kan diktaturerna kanske tämja kapitalismens monster eller är de bara samma andas barn? Eller görs det kanske en företagsekonomisk kalkyl där närvaron på stora diktaturmarknader trots allt är lönsamt, medan små diktaturer enklare kan fördömas om värdefulla anseendepoäng då kan inkasseras. Ja, vart är vi på väg? Är kanske kapitalismen på väg att vinna över demokratin? Kommer man rent av lobbyvägen att återinföra differentierad rösträtt och rösträtt för juridiska personer?

Just detta hotscenario använde inte Per Molander som bränsle för att få igång en avslutande frågestund med publiken. Men frågor kom det – fler än svar. Till slut får Per själv frågan vad han som studerat ämnet så noga ser för sätt att trygga demokratin och ”tämja monstret”? Lite vagt och i tidsbrist efter ett långt föredrag blir svaret: ”Stärk staten”. Frågeställaren: Men om du försöker vara lite mer specifik ….? Då blir svaret ”Köp min bok!”

Det kan man naturligtvis göra. Den heter ”Condorcets misstag; hoten mot staten och demokratin”. Man kan också se (gratis på youtube) den kanadensiska dokumentären ”The Corporation” från 2003, som diskuterar samma frågor med samma allvar och oro.

Ge dina synpunkter. Vad tycker du?

Lämna en kommentar.