All posts in Sysselsättning och arbetslöshet

 • SM i ekonomi 2021


  Foto: Arek Socha, Pixabay (bearbetad)

  För att något uppdaterat citera mig själv för ett år sedan:
  ”År 2021 är slut och årets femkamp i ekonomi för Sveriges Län därmed avslutad. Grenar och beräkningssätt är oförändrade sedan tidigare år. Alltjämt är fördröjningen i rapporteringen av regionala data alltjämt så stor att det kanske snarare handlar om SM för året 2020, men det problemet lär vi aldrig komma ifrån. De flesta siffror är nypublicerade under Q4 2021 så därför är det väl ändå rättmätigt att kalla det för SM 2021. Källa för alla uppgifter är SCB’s tabellverk.”

  Första grenen – BRP (bruttoregionprodukt) per capita
  Detta är Stockholms paradgren, där man visar att man är landets centrum. I år är huvudlänets BRP/capita 24% högre än näst bästa län, som återigen är Norrbotten. En minskning dock från 33% marginal ifjol.  Stockholm drygar även ut avståndet till Södermanland på sista plats. Nu skiljer 104% mellan grannlänen! Medelvärdet för landet sjönk med 2,0% under pandemiåret 2020.

  Andra grenen – Tillväxt i BRP/capita
  Vi gör här en metodförändring. Vi bortser ifrån SCB´s korrigeringar av äldre BRP-uppgifter. Tillväxten mäter vi nu som förändringen mellan årets BRP/capita och motsvarande uppgift som SCB lämnade avseende fjolåret för ett år sedan. Blev man då gynnad av ett för högt BRP-tal, blir man i år på motsvarande sätt missgynnad av en lägre tillväxt. En form av rättvisa uppstår då, trots allt.

  Tredje grenen – Sysselsättningsgrad
  Senaste regionala AKU (arbetskraftsundersökningen) avser Q3 2021. Här tränger sig Västernorrland upp i topp med nivån 95,83. (Dvs 4,17% arbetslösa.) Fjolårssegrarna Norrbotten förbättrade sig till under 5% arbetslösa av de som ingår i arbetskraften 15-74 år, men fick i år nöja sig med att bli tvåa. 17 län förbättrade sin sysselsättningsgrad jämfört med ifjol. Av de fyra som backade minskade Gästrikland med hela 3,93 %-enheter. Detta efter att ha klarat fjolåret helt utan nedgång.

  Fjärde grenen – Jämlikhet
  Även i år mäter vi genomsnittlig kvinnolön jämfört med genomsnittlig manslön i respektive län. Källan är inlämnade kontrolluppgifter och avser landets nattbefolkning. Siffrorna för föregående år verkar ha korrigerats så mycket att jämförelser mellan åren svårligen låter sig göras. Dock är länens inbördes placering ”normalt” förändrad, med Gotland kvar i topp, åter före Jämtland. Stockholm har lyft sig rejält, och överlåtit sistaplatsen till Halland.

  Femte grenen – Förkovran
  Alla invånare 16-74 år klassas efter sin utbildningsnivå, mellan 1 (mindre än nio års skolgång) och 7 (forskarutbildning). Varje län får på så sätt ett medelvärde mellan 1 och 7 och vi kan beräkna hur stor den relativa förbättringen sedan föregående år är. Detta är vår förkovran. Eftersom endast en mindre del av befolkningen är i utbildning blir förändringen så liten att vi mäter i 100-dels procent. Men notera likväl att samtliga län går framåt även i år. Stockholm och Uppsala har den mest välutbildade befolkningen, men den minsta ökningen av utbildningsnivån. I stället är det även i år Gotland som toppar förkovrings-listan med 0,99% förbättring, i år närmast före Gävleborg.

  Sammanlagt
  Fjolårssegrarna Gotland vinner även i år. Fjolårets rekordpoäng 86 minskade till 74 och därmed minskade segermarginalen från fjolårets otroliga 13 till ynka 2. Jämtland är ny tvåa och Norrbotten kvar på tredje plats. Södermanland kravlar sig upp ett snäpp från fjolårets sistaplats och har nu Västmanland efter sig.

  Med varma gratulationer till Gotland för att 2021 ha upprepat fjolårssegern i SM i ekonomi flyttar vi fokus från historien till framtiden och ser med spänning fram emot hur ekonomiåret 2022 kommer att utveckla sig. Till dess att detta har dokumenterats säger vi åter: Grattis Gotland!

 • Arbetslösheten stiger alltjämt


  Bild: Pixabay

  BNP-indikatorerna för Q2 talar om rekordtillväxt och högtryck i ekonomin. Tillåt oss tvivla och invänta de slutliga siffrorna som kommer inom en månad. Men arbetskraftsundersökningarna för andra kvartalet är publicerade och de siffrorna är dessvärre inte upplyftande. Antalet arbetslösa var i juni månad 563 tusen vilket är ett nytt sorgligt rekord. Högsta värdet på 24 år. Vi toppade i juni 1997 med 599 tusen arbetslösa. Måtte det vända innan vi är där. Nedan utvecklingen de senaste åren. Läs mer

 • Arbetslösheten Q1 2021


  Foto: geralt, Pixabay

  Färska siffror från AKU (Arbetskraftsundersökningarna) visar på nedslående siffror för första kvartalet. Arbetslösheten för befolkningen 16-64 år är uppe i 473 tusen presoner, eller  10,1% i mars månad, att jämföra med 7,3% i mars år 2020 och 7,7% i mars år 2019. Mätt som snittet för de senaste 12 månaderna var marsresultatet 8,9%, jämfört med 7,0 respektive 6,5 de två föregående åren. Läs mer

 • Konjunkturläget efter 2020


  Foto av Joe Earwiker, Freeimages (bearbetad)

  Vi brukar två gånger per år ta fram den gamla konjunkturcykeln och försöka redovisa konjunkturläget. Dels det verkliga läget som framgår av makroekonomisk data och dels det upplevda konjunkturläget som konjunkturinstitutet mäter med sin barometerindikator. Läs mer

 • Gig-tankar


  Foto: Kai Pilger / Pixabay

  Gig-ekonomin växer. Ännu går den inte att avgränsa och beskåda i någon av SCB´s olika beskrivningar av nationalräkenskaperna. Men vi vet att den växer. Det handlar i grunden om nya smarta sätt att använda internet för att knyta ihop kunder och leverantörer i nya affärer, gärna genom att förbättra utnyttjandet av befintliga resurser. Men det reser också nya frågor om arbetsgivaransvar och anställningstrygghet. Läs mer

 • SM i ekonomi 2020


  Foto: Arek Socha, Pixabay (bearbetad)

  År 2020 är slut och årets femkamp i ekonomi för Sveriges Län därmed avslutad. Grenar och beräkningssätt är oförändrade sedan tidigare år. Alltjämt är fördröjningen i rapporteringen av regionala data alltjämt så stor att det kanske snarare handlar om SM för året 2019, men det problemet lär vi aldrig komma ifrån. De flesta siffror är nypublicerade under Q4 2020 så därför är det väl ändå rättmätigt att kalla det för SM 2020. Källa för alla uppgifter är SCB’s tabellverk. Läs mer

 • 8,29% och i stigande


  Bild: Pixabay

  Arbetslösheten ligger nu per november enligt Arbetskraftsundersökningarna (AKU) på 8,29% mätt som rullande helår (16-64 år). Det är den högsta siffran sedan apr 2011 och tendensen är stigande, förvisso sannolikt till stor del pga pandemin. Regeringens mål att nå EU´s lägsta arbetslöshet i år är fjärran från att uppfyllas. Läs mer

 • Mekaniseringsgrad


  Bild: Manfred Richter, resp. Khusen Rustamov, Pixabay

  När vi för en tid sedan diskuterade kapitalbegreppet, betonade vi den av nationalekonomer fastställda ”sanningen” att ekonomisk tillväxt till stor del drivs av mekaniseringsgraden. Produktionen blir större ju mer kapital i form av verktyg och maskiner som arbetskraften förses med. Dock noterade vi också att investeringar i mer eller nyare teknik inte per definition är lönsamma. Volym och lönsamhet är två olika saker. Att utforma nya produktionsmetoder med stora inslag av kanske internet och AI låter måhända som en god investering idag, men även sådana investeringar kan bli olönsamma. Det är företagsekonomiska kalkyler som avgör, inte nationalekonomiska makromodeller. Läs mer

 • Coronaläget och arbetslösheten efter juli  Bild: David Roberts, Pixabay

  Ännu en månad har gått och vi kan ånyo titta till pandemins ekonomiska konsekvenser.  Dödstalen verkar klinga av, så tillkommande kostnad för förlorade qalys (livsår) blir mindre och mindre för varje månad. Under juli tillkom 31 till de tidigare 5497 avlidna, så att förlusten i livsår (á 600 tkr) uppgår efter juli till 30,3 mdr kronor.

  Läs mer

 • Tankar om LAS


  Bild: Gerd Altmann, Pixabay

  Justitierådet Gudmund Toijer har som bekant nu lagt fram sin snabbutredning med förslag till modernisering av arbetsrätten (lagen om anställningsskydd). Utredningens förslag anklagas av främst fackliga företrädare och socialdemokrater för att förskjuta maktbalansen på arbetsmarknaden, läs: minska fackets makt. Som utomstående är det något svårt att förstå sådana argument. Men hela begreppet anställningstrygghet känns föråldrat. Det handlar väl ändå om att ge organisationer och företag bästa möjliga konkurrenskraft och de anställda bästa möjliga ekonomiska trygghet? Vem som har makten är väl mindre viktigt. Läs mer