BNP Q4 2018


Bild:Pixabay

Allt är sig likt. Experterna ser svarta moln och dissar Sveriges framtida tillväxt efter varje kvartal. Men utvecklingen bara fortsätter och fortsätter. Den här gången erkänner man dock att man missbedömt förutsättningarna efter förra kvartalet, eller rättare sagt, man konstaterar efter Q4 att den svenska ekonomin ”överraskar” med sin stabila ökning. Vadå överraskar?

Så här har Sveriges BNP utvecklats under de senaste 25 åren.

Visst, vi hade en ”fruktansvärd svacka” 2008-2010 som en följd av att den amerikanska fastighetsbubblan sprack, möjligen i kombination med samtida spänningar inom Euro-området. Men i övrigt…?

Om vi ser till de fyra senaste kvartalen före det nu aktuella, noterar vi att SCB justerat dessa i genomsnitt med 0,085%. Summan av de fyra kvartalen har justerats med 0,061%. Inga större retroaktiva justeringar denna gång således.

Vi har nu en årstakt i BNP på 4800 miljarder motsvarande över 460 kkr per person i landet. Rensar vi för inflationen och tar in befolkningen som en parameter blir bilden följande:

Som vanligt äter befolkningstillväxten upp en del av BNP-tillväxten. Sedan 1993 har BNP ökat med 90%. Per person dock bara med drygt 60%. Då invandringsnettot svarar för mer än 75% av befolkningsökningen sedan 90-talet, torde vi kunna gissa att de som kommit hit för egen del kunnat uppleva en ännu större ekonomisk tillväxt sedan 1993 än vad den pursvenska befolkningen har gjort under samma tid.

Grafen nedan visar in- och utvandringen de senaste åren. Notera att nettoinvandringen förefaller ha peakat 2016. Siffran för 2018 blev 86000 netto.

Ögat vill gärna se att invandringen och därmed även invandringsnettot fortsätter att sjunka, vilket i så fall torde driva BNP/capita uppåt även 2019.

Vår mest detaljerade BNP-graf ser ut så här:

Här ser vi tydligare att ökningstakten i folkmängden har minskat på slutet, utan att BNP-tillväxten drabbats lika tydligt. BNP tickar på med en ökningstakt på strax över 2% per år i fasta priser.

All statistisk erfarenhet talar för att vi kommer att få uppleva nya perioder med minskande BNP och minskande BNP/capita i framtiden. Men tillväxt drivs i grunden av ökad kunskap som omvandlas till nya tjänster, produkter och produktions- och distributionstekniska lösningar. Tar det stopp i år…? Knappast, men visst kan störningar och kriser pressa ner kurvorna trots fortsatt underliggande kunskapstillväxt. Vi får väl se vad 2019 för med sig.

Ge dina synpunkter. Vad tycker du?

Lämna en kommentar.