BNP 2022


I
llustration: QiFO

Efter lite omarbetning kunde SCB till slut publicera BNP-siffrorna för Q4 och helåret 2022. Det är i och för sig naturligt med korrigeringar av gamla perioders siffror, men nu valde man att efter en vecka publicera nya värden för föregående år. Då en bild sägs säga mer än tusen ord kommer här en presentation av Sveriges BNP, såsom den ser ut i nuläget, i form av fem grafer.

Så här har BNP utvecklats.

Som synes en accelererande tillväxt efter pandemisvackan.  Dock lider vi just nu av en kraftig inflation, så rensar vi för detta blir bilden i stället som nedan.

Som synes en liten, liten nedgång i Q4. Snabbindikatorer pekar på en återupptagen tillväxt redan i januari, men vi nöjer oss som vanligt med att studera kvartalsdata.

Nedgången i Q4 till trots steg BNP i fasta priser likväl med 2,6% från året innan. Nedan framgår BNP-användningens förändring.

Den privata konsumtionen ökade således med 50 mdr eller 2,1% (blå stapel), vilket motsvarar 35% (10 ggr röd stapel) av hela BNP-tillväxten på 144 mdr. Importen kanske förbryllar, men den växte med 8,7% vilket motsvarar minus 138% av BNP-tillväxten mellan åren. Importens värde ingår ju i vad vi konsumerar eller investerar (eller återexporterar) varför det blir en minuspost i denna analys.

Intressantare är att se förändringen i olika branscher. Med samma beskrivningsteknik som ovan blir bilden följande.

Notera att de mest pandemidrabbade branscherna Hotell o restaurang samt Kultur o nöjen uppvisar de största tiilväxttalen, medan tillväxten i tjänstenäringarna (Juridik … resor mm) har haft störst betydelse för rikets total.

Avslutningsvis kan det vara intressant att se hur stora de olika branscherna är.

Stapelparet längst till höger är i huvudsak moms. Den borde varit fördelad på de olika branscherna som ju genererat momsinkomsten, men den redovisas här separat. Notera även att offentliga sektorn är störste BNP-producent med närmare 1000 mdr, eller 17,5% av totalen exklusive produktskatter.

Slutsats? Tja, ekonomin rullar på, om än med en liten nedgång det allra sista! Nästa gång får vi se om häxbrygden krig, inflation och bankkriser kan få nedgången från Q4 att accelerera.

Ge dina synpunkter. Vad tycker du?

Lämna en kommentar.