Arbetslösheten fortsätter falla

Arbetslöshet K216 0
Graf: QiFO

Arbetskraftsundersökningarna har nu publicerats för andra kvartalet 2016 och siffrorna fortsätter att utvecklas i rätt riktning; arbetslösheten viker och sysselsättningsgraden ökar. Som synes viker arbetslöshetskurvan allt snabbare nedåt och den senaste siffran för ett rullande helår ligger nu alldeles över 7%, vilket är det lägsta årsvärdet sedan tidigt 2009. Siffran anger de som vill ha jobb i andel av de som har eller vill ha jobb

De som inte vill ha jobb för att de pluggar, är pensionärer eller gör annat lämnas utanför arbetslöshetsdefinitionen(Den underliggande mättekniken var annorlunda fram till 2005 och den uppmärksamme märker kanske att vi bytt korrigeringsmetod härför och höjt värdena för arbetslösheten fram till 2005. Det gör toppvärdena under 90-talet mer besvärande, men värdena från 70- och 80-talen mer uppnåeliga.)

Sysselsättningsgraden går som sig bör i motsatt riktning.

Arbetslöshet K2 16 1

67% av befolkningen i åldersspannet 15-74 är nu sysselsatt. Resten är arbetslösa eller gör något annat.

Ser vi till utvecklingen per åldersgrupp och tittar på senaste kvartalet (K2 2016), kvartalet dessförinnan (K1 2016), samma kvartal ifjol (K2 2015) och samma kvartal för tio år sedan (K2 2006) så finner vi nedanstående bild.

Arbetslöshet K2 16 2

Som synes är ungdomsarbetslösheten alltid skrämmande hög. Alltjämt närmare 40% i det allra yngsta åldersintervallet, och över 15% i åldersintervallet 20-24 år. Siffrorna går dock tydligt nedåt för denna åldersgrupp. Emellertid är de svaga siffrorna för de båda lägsta åldersintervallen kanske snarare kritik mot utbildningsväsendet än mot arbetsmarknaden. Ungdomarna ska utbilda sig, inte söka jobb. Om vi inte tar med den yngsta gruppen 15-19 år stannar arbetslösheten i senaste kvartalet på 6,17% istället för de 7,49% som nu är officiella totalsiffror. Tar vi bort även gruppen 20-24 år sjunker arbetslösheten med ännu en procentenhet. Totalsiffran för alla åldersgrupper sammantaget är likväl glädjande nog mindre i K2 2016 än i alla de tre jämförelsekvartalen!

Lite tveksamt kan man också tycka att det är att inkludera gruppen 65-74 år i mätningarna, då ingen i den åldersgruppen räknas som arbetslös. Men så är nu statistiken uppgjord och just detta påverkar totalsiffrorna bara med en kvarts procentenhet.

Gör vi motsvarande analys per kön så ser vi att de skiljer sig åt ganska tydligt.

Arbetslöshet K2 16 3

Siffrorna talar för sig själv. Arbetslösheten bland kvinnor har minskat lika dramatiskt som glädjande det senaste året. K2 2016 landar totalen för båda könen på 7,49%, men tillsammans med de tre närmast föregående kvartalen ligger årsgenomsnittet på 7,06%.

Kanske en klen tröst för de arbetslösa, men Sveriges ekonomi går bra. Och ändå är arbetslösheten betydligt högre än den var för en generation sedan, fram till -90-talets början.

Ge dina synpunkter. Vad tycker du?

Lämna en kommentar.