Aktier – belåning av framtiden

aktier2

I pressen stod tidigt i juli att läsa i en liten notis från TT-AFP att Sydkoreanska telefonbolaget Samsung nådde en rörelsevinst i andra kvartalet 2013 på 55 miljarder kr, upp med 47% jämfört med samma period året innan. Marknaden hade dock väntat en ännu högre vinst, varför kursen sjönk dramatiskt. På de senaste 3 månaderna hade nu Samsungs börsvärde minskat med 200 miljarder kr. (Sveriges BNP uppgår som jämförelse till drygt 3500 miljarder på årsbas.) Var kommer dessa astronomiska börsvärden ifrån och vart tar de vägen?

Ekonomin redovisas i resultaträkningar och balansräkningar för företag och organisationer (motsvarande nationalräkenskaper och finansräkenskaper för länder). Alla vill så gärna att vår gemensamma resultaträkning – där BNP ingår – ska växa, då det innebär att vi skaffat oss mer varor och tjänster att konsumera. Men innerst inne är vi lika benägna att ”placera” våra pengar i balansräkningen, vilket kan innebära att vi sparar dem mot ränta eller försöker köpa något vi inte avser att förbruka utan som vi tror kan behålla eller ännu hellre öka i värde. Två områden står här i storleksmässig särklass för såväl företag som hushåll; fastigheter och värdepapper. Här ska vi diskutera värdepapper och framför allt det allra mest grundläggande värdepappret: företagsaktien.

När ett aktiebolag grundas betalar stiftarna in pengar som kallas aktiekapital till bolagets kassa och får aktier med motsvarande nominella värde som kvitto. Bolaget består då bara av aktiekapitalet och är följaktligen värt exakt just detta. Sekunden efteråt offentliggör kanske stiftarna sina planer för företaget och genast ökar kanske aktierna i värde. Det betyder inte att mer pengar betalas in till företagets kassa, men väl att ägarna kan räkna med att få mer betalt för sina aktier än vad man själv har satsat i företaget. Andrahandsvärdet på aktierna har ökat. Ekonomisk teori säger att en akties värde representerar alla förväntade vinster som kommer att komma aktieägaren till del, omräknat till ett nuvärde. Således kan en aktiekurs sägas utgöra en fordran på framtiden. Låt vara en osäker fordran, då vi inte kan låsa fast värdet eller rikta den mot någon särskild motpart, men likväl betraktas värdet som en äkta, en balansgill, tillgång. Så gör alla individer och organisationer som äger aktier i sina årsredovisningar och deklarationer.

Således är framtiden pantsatt i dagens aktiekurser!

Vissa företag väljer att bli publika, alltså noterade på en handelsplats, en aktiebörs. I organiserade former håller då börsen reda på vad potentiella köpare vill betala respektive vad potentiella säljare vill ha för att sälja företagets aktie och värdet på bolaget blir på så sätt lätt att mäta. Det finns alltid en aktuell börskurs, dvs senaste betalda priset för en aktie i ett noterat bolag. Många lyfter fram aktiebörsernas roll för att säkra tillgång till kapital för företagen. Börsen är alltså en plats där företag kan efterfråga mer aktiekapital från aktieintresserade placerare om man så behöver för sin verksamhet. Dock är det en försvinnande liten del av alla aktieaffärer, på Stockholmsbörsen tex, som avser nya – nyemitterade – aktier. I allt väsentligt är börsen en marknadsplats för begagnade aktier, där dessa byter ägare utan att börsföretaget självt är involverat. Baserat på statistik från Stockholmsbörsen, OMX (Total Equity Trading, Stockholm, Share Trading) så uppgår årsomsättningen på Stockholmsbörsen just nu, juli 2012 – juni 2013, till ca 2 731 miljarder kr, vilket är lägre än landets BNP. Annat var det i november 2007, då uppgick årsomsättningen till 6 598 miljarder kr. Volymerna för aktiehandel på Stockholmsbörsen har alltså minskat kraftigt de senaste åren, trots den beryktade robothandelns insteg.

Alla företags priser på en aktiebörs vägs samman till index för börsen i fråga och på så sätt kan vi få dagliga rapporter i media om börsen gått upp eller ner. När den går upp tar vi det som goda nyheter, då våra aktieinnehav värderas högre av marknaden. Vi har blivit rikare! Innebörden är ofta att vi har lyckats skuldsätta framtiden ännu mer. Stockholms fondbörs lista OMX30 ligger just nu (27 aug 2013 kl 09.58) på indexnivå 1 234,860 . All time high är index 1 538,999 som nåddes 7 mars år 2000 alltså för mer än 13 år sedan. Det återstår alltjämt mer än 24% upp till rekordnivån.

Otaliga är de analytiker och experter som lever på att förutspå vad som kommer att hända med börskurser i framtiden. Huruvida aktier och aktiebörser verkligen är över- eller undervärderade går dock aldrig att avgöra i nuet. Det kan endast avgöras i efterhand. I princip ska all kunskap och information om börsen och dess företag finnas beaktade i de gällande kurserna. Men om börsen går ner kraftigt och länge var den sannolikt likväl övervärderad tidigare, och vice versa. Det enda vi säkert vet om alla aktiekursers framtid är att på den yttersta dagen kommer värdet att vara noll. Fram till dess gäller det spännande värdespelet att äga i uppgång men inte i nedgång. Jämför man experternas förutsägelser under en avgränsad undersökningsperiod kommer per definition någon att ha haft mest rätt. Huruvida någon enskild expert har rätt i fler perioder än någon annan känner jag inte till.

Om kurserna rakar i höjden väldigt kraftigt och länge på en aktiebörs brukar oro infinna sig för att en bubbla har uppstått, alltså en orimlig kursnivå som är dömd att snart kollapsa. En viktig ”linjal” att använda sig av för att bedöma en akties prisnivå är att sätta aktiekursen i relation till de årsvinster som företaget har uppnått. Måttet kallas P/E vilket står för Price (aktiekursen per aktie) i förhållande till Earnings (årsvinsten per aktie). I vissa branscher brukar aktien värderas till ca 5 ggr årsvinsten, i andra det dubbla. Aktieexperter kan förklara varför. P/E-talet kan också ses som ett mått på skuldsättningsgraden mot framtiden, då det visar antalet framtida årsvinster som diskonterats i dagspriset på aktien.  Om man studerar börslistorna i tidningen så redovisas inte tresiffriga P/E-tal. I stället skrivs ”>99”. Nya bolag med spännande planer och ambitioner men som ännu inte hunnit nå den storlek som krävs för att göra större vinster ligger ofta här. Eller för allt i världen bolag i en lönsamhetssvacka som bedöms vara tillfällig. Det är inte heller ovanligt att bolag som är helt nystartade gör förluster i flera år. Nya bolag inom t ex medicin behöver ofta många års tålmodigt kämpande innan vinster kan göras. För dessa blir P/E-talet rent matematiskt negativt, vilket brukar stå som ”neg” i börsspalterna, men rent logiskt är framtidsbelåningen här ännu större än för de bolag som har små, men dock vinster. Detta framgår av nedanstående lilla räkneövning som består av tre bolag; normalbolaget A, småvinstbolaget B och förlustbolaget C, alla med samma pris, dvs börskurs.

PEsummering

Om man tänker sig en rent matematisk sammanslagning av bolag A och B skulle P/E-talet bli 19,8. Skulle A och C slås samman skulle P/E-talet bli ännu högre, 22,2. Framtidsbelåningen är alltså störst i bolaget C och minst i bolaget A. Och skulle alla tre bolag slås ihop skulle P/E-talet bli över 49. Det samlade priset skulle alltså motsvara 49 ggr den samlade årsvinsten. Om dessa tre bolag utgjorde Stockholmsbörsen skulle den ha diskonterat 49 års vinster i dagskursen. Det vore ett tydligt mått på aktiemarknadens belåning av framtiden, men tyvärr redovisas detta aldrig. Man är i stället helt fokuserade på nivån uttryckt som börsens index.

Man kan naturligtvis hävda att företag med små vinster eller rent av förluster inte ska behandlas som ovan, deras aktuella vinstnivå är inte representativ, den ska ju höjas till en rimlig nivå vilket då medför att P/E-talet sjunker, förmodligen till branschens normalnivå. Jodå, visst är det så, men det är inte heller helt orimligt att anta att dessa vinster kan komma att drabba andra konkurrerande bolag. Den sammanlagda vinstsumman kanske inte blir så hemskt annorlunda? Det är inte heller helt ovanligt att nystartade bolag med stora förväntningar aldrig når framgång, minns IT-bubblan. Och om fokus flyttas från det enskilda bolaget till den totala börsen skulle nog ett samlat P/E-tal utgöra ett väl så relevant mått på risken, ”bubbelstorleken”. I alla fall till dess att någon annan redovisar något ännu bättre.

En enkel okulär granskning av Stockholmsbörsens lista en dag i juli i år visade att 15% av bolagen har negativa P/E-tal och 5% har så små vinster att P/E-talet blir >99. Förekomsten av dessa varianter är störst bland småbolagen och minst bland de stora företagen. Det samlade P/E-talet för aktiebörsen saknas dock. Om det funnits skulle vi kunna dela upp förändringarna i kursindex i vad som beror på förändrade årsvinster och vad som beror på ökad belåning av framtiden. Börsens samlade P/E-tal borde därför förtjäna sin plats i den dagliga börsrapporteringen kan man tycka.

Och svaret på den inledande frågan var börsvärdet för en aktie kommer ifrån vid en kursuppgång och vart det tar vägen vid en nedgång är alltså att värdet endast utgör en kalkylmässig beräkning utifrån den senast registrerade försäljningen av någon av bolagets aktier. Eller, annorlunda uttryckt; det utgör en osäker belåning av framtiden. Dock finns det gott om banker och finansföretag som gärna lånar ut fysiska pengar idag mot säkerhet i dessa aktier.

Men det är ämne för en annan, rätt otäck, artikel.

Ge dina synpunkter. Vad tycker du?

Lämna en kommentar.