Archive for februari, 2023

  • Arbetslösheten efter 2022


    Bild: geralt, Pixabay

    Det var en tid sedan vi studerade utvecklingen av vår arbetslöshet. Nyligen konstaterade vi att vi är i ett svagt konjunkturläge, på undre halvan av konjunkturcykeln och (sannolikt) alltjämt vikande. Det låter som hög och stigande arbetslöshet. Nedan återges SCB´s aktuella dataserier. Som synes är resultatet identiskt för de båda åldersgrupperna. Årsmedelarbetslösheten sedan 1970 är 5,88% för åldersgruppen 15-74 år och 5,91 för gruppen 16-64 år. (Ena gruppen är EU-standard och den andra traditionellt svensk.) Läs mer

  • Konjunkturläget nyåret 2023


    Bild: Cykel, Joe Earwicker, freeimages. Klocka: Pixabay – båda bearbetade

    Vi är på väg in i en lågkonjunktur säger de flesta. Konjunkturen är dock ett så oprecist begrepp att vi tagit oss för att försöka hitta ett objektivt konjunkturmått genom att väga samman (T)illväxt i BNP/capita med (I)nflation och (S)ysselsättning, de tre kanske mest allmänt erkända parametrarna som påvisar aktuellt ”varvtal” i den samhällsekonomiska motorn. Mot denna TIS-konjunktur ställer vi så Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer, som via enkäter visar på den upplevda konjunkturen i samhället.  Nu kan vi glädjande nog även presentera SCB´s nya verktyg på området som de kallar Konjunkturklockan. Läs mer