• Trump och Bitcoin


  Bild: Pixabay

  Åtskilliga medlemmar i Bitcoin-communityn har länge försökt att få president Trump att twittra något positivt om Bitcoin, naturligtvis i tron att det skulle lyfta kursen ytterligare till Bitcoin-communityns pekuniära fromma. Trump valde i stället att nyligen skriva följande: Läs mer

 • Handeln med utsläppsrätter 2018


  Bild: Foto-Rabe, Pixabay

  Ekonomer hävdar ofta att man med ekonomiska incitamentsmodeller kan uppnå önskade effekter inom i princip livets alla områden, inte minst inom miljö- och klimatområdet. Inom EU har man sedan 2005 prövat ett system med handel med utsläppsrätter. Tanken är att alla som släpper ut växthusgaser måste äga utsläppsrätter i motsvarande utsträckning. Sådana tilldelas systemets aktörer efter en sinnrik algoritm, men med en gradvis minskad tilldelning för varje år. Utsläppsrätterna kan köpas och säljas mellan aktörerna och tanken är att för varje år som går ska allt fler aktörer välja att minska sina utsläpp, hellre än att köpa på sig utsläppsrätter som pga minskad tillgång blir allt dyrare. Det blir lönsamt att minska utsläppen. Läs mer

 • Inflationen och dess delar – maj 2019


  Bild: Pixabay

  Prisutvecklingen tog ett skutt uppåt i april, vilket vi redovisade som hastigast härom veckan. Även maj stärker bilden av en etablerad inflationstakt runt 2%. Nedan återfinns en grafisk återgivning, men begränsad till de senaste fem åren för att tydliggöra den aktuella utvecklingen. Läs mer

 • Världens mest värdefulla varumärken 2019


  Bild: från rapportens framsida

  WPP och Kantar står i år som avsändare för den årliga rapporten BrandzTM Most Valuable Global Brands.  Det här med varumärken är svårt. Allt oftare är märket identiskt för varan/tjänsten och det bakomliggande företaget. Inget av de här listade varumärkena lär därför säljas på annat sätt än att det bakomliggande företaget säljs. Och då handlar det snarare om att värdera bolag. Må så vara, här är i alla fall årets resultat. Ett djärvt koncentrat av den 388 sidor långa rapporten. Läs mer

 • BNP Q1 2019 – YCIGEM


  Bild: Pixabay

  För vilken gång i ordningen kan jag inte säga, men nu när SCB publicerat BNP-siffrorna för Q1 2019 påstår sig återigen landets makroexperter se början till en avmattning i BNP-utvecklingen, samtidigt som man förundras över att den inte är tydligare efter så många års ”högkonjunktur”. Läs mer

 • Lite mer om produktivitetsutvecklingen


  Bild: Pixabay

  Vi noterade nyligen att produktivitetsutvecklingen är huvudkraften bakom vårt ökade välstånd sedan 80-talet till dags dato. Och produktivitet mäter vi i denna artikel som BNP i fasta priser per sysselsatt individ enligt arbetskraftsundersökningarna AKU. Det är alltså inte primärt för att vi blir fler och fler sysselsatta som vår BNP ökar, utan för att den genomsnittlige sysselsatte producerar allt större BNP-värde för varje år som går. Faktum är att ju längre tillbaka i historien vi börjar mäta – i alla fall bort till industrialismens början tidigt 1800-tal – desto större betydelse har produktivitetsutvecklingen haft för vår materiella välståndsutveckling. Läs mer

 • Riksbanken och pengarna


  Bild: Från Riksbankens hemsida

  Riksbanken kämpar på mot sitt undflyende inflationsmål. Men faktum är att vi nu sedan ett år tillbaka rör oss på den önskade 2%-nivån. I mars hade KPI ökat från mars föregående år med 1,85% och i dagens färska siffror för april hoppar det upp till 2,14%. Årstakten ligger därmed på 2,02%, första gången över 2% sedan våren 2012. Vi får återkomma inom kort och granska vad som har skett. Läs mer

 • Arbetslösheten i Sverige och USA


  Bild: Pixabay

  Arbetslösheten i USA når de lägsta nivåerna sedan det sena 60-talet. Och själv har jag korrigerat mina tidsserier över svensk arbetslöshet. Se där, temat för denna artikel. Läs mer

 • Ränta, inflation och valutakurs


  Bild: Pixabay

  Riksbanken lät nu i veckan styrräntan ligga kvar på oförändrad nivå och aviserade att planerade höjningar skjuts på framtiden. Kritiker reagerar utifrån olika infallsvinkar. Den kanske vanligaste just nu är att den låga räntan försvagar värdet på vår valuta vilket försämrar hushållens köpkraft, alltså den inhemska efterfrågan. Å andra sidan stimuleras den utländska efterfrågan, alltså exporten. Nettoeffekten följer vi varje gång nya BNP-siffror presenteras, vilket nästa gång blir för Q1 2019, om ca en månad. Läs mer

 • Sveriges produktivitetsutveckling


  Bild:Pixabay

  Två centrala begrepp för ekonomer som ägnar sig åt uppföljning och prestationsmätning är Produktivitet och Effektivitet. Jag har en gång lärt mig att Produktivitet utgörs av kvoten mellan Output och Input medan Effektivitet helt enkelt utgörs av graden av måluppfyllelse. Här tänkte jag visa på produktivitetsutvecklingen i Sverige sedan början av 80-talet. Läs mer